ASKORBINIAN SODU CZDA 1kg witamina C STANLAB
Producent: Stanlab

  Cena : 57.90  WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

  Postać: ciało stałe

  Kolor: biały

  Zapach: bez zapachu

  pH: 7,0 - 8,0

  Temperatura topnienia: brak danych

  Temperatura wrzenia: brak danych

  Temperatura samozapłonu: brak danych

  Temperatura zapłonu: brak danych

  Granice wybuchowości: brak danych

  Ciśnienie par: nie dotyczy

  Gęstość: brak danych

  Rozpuszczalność:

  w wodzie: około 62 g/100ml

  w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych